Oostenrijkse woningen

Oostenrijkse woningen

Voor eens en voor altijd verwijzen we de verhalen over het feit dat de 37 houten huizen in Huisduinen na de oorlog een geschenk van Zweden waren, naar het rijk der fabelen. De faculteit Bouwkunde deed onderzoek naar woonvormen. Het oog van oud-Huisduiner Robert-Jan Nottrot viel op het tijdschrift ‘Bouw’ van vlak na de oorlog (jaargang 46, blz. 802 en 803) dat bij het copieerapparaat lag: De 800 Oostenrijkse houten midden­standswoningen, waarover den laatsten tijd korte berichten zijn verschenen, zullen als wij ons niet vergissen, haar weg in Nederland wel vinden. Daar staan in de eerste plaats de betrekkelijk geringe prijs van ongeveer ƒ 10.000,-, welke zij naar schatting exclusief den grond kant en klaar zullen kosten en vervolgens de gerieflijke, vrij ruime indeeling borg voor. Nederland zal deze huizen betalen met levensmiddelen, zooals gedroogde groenten en visch, waaraan Oostenrijk groote behoefte heeft en wel zoodanig, dat alleen het houten omhulsel inclusief vrachtkosten naar ons land, opslag enz. naar voorloopige raming voor ƒ 5000,- aan den particulieren kooper kan worden verkocht. De toekomstige eigenaar zal dus zelf een aannemer opdracht moeten geven voor het leggen van de fundeeringen en de vloeren, het bouwen van den schoorsteen, het aanbrengen van de dakbedekking, het aanleggen van gas- en electrische geleidingen, benevens het inbouwen van installaties van bad en sanitair. Dez laatste werkzaamheden worden thans op ongeveer ƒ 500,- begroot. De kooper kan het huis van het Rijk betrekken en zal den prijs daarvan, alsmede den bouw geheel uit eigen middelen moeten financieren, ofwel gebruik moeten maken van de financieringsregeling welke geldt voor particulieren bouw. Is hij oorlogsslachtoffer, dan zal hij ook gebruik kunnen maken van de Regeling voor de financiering van het herstel van oorlogsschade aan woningen. Aan bouwers in de geteisterde gebieden zal voorrang worden verleend. Teneinde een billijke verdeeling te waarborgen zijn de Provinciale Directies van de Volkshuisvesting met de verdeeling over de gemeenten belast. Het huis telt twee verdiepingen, resp. van 2.40m en 2.30m hoogte. Het bevat gelijkvloers een hal met garderobe, een W.C., een keuken, een woonkamer met eethoek, welke door het aanbrengen van een gordijn van elkander kunnen worden gescheiden en een studeerkamer. De bovenverdieping bevat 3 kamers en een badcel. De dubbele wanden zijn 17cm van elkaar verwijderd. De buitenste wand is aan de binnenzijde met een vochtwerend middel bestreken, terwijl aan de binnenzijde van den binnenwand vezelplaten zijn aangebracht. Tussen deze beide wanden bevindt zich een dunne alumi-niumplaat. Bestekken voor den bouw zullen van Rijkswege worden beschikbaar gesteld. Waarschijnlijk zullen in deze bestekken met verschillende wenschen rekening worden gehouden. Zoo zullen sommigen boven een kelderkast een ruimeren kelder prefereeren. De woningen kunnen, wanneer zij goed worden onderhouden, vele jaren mee en zijn dus als permanente woningen te beschouwen. De eerste zending kan medio December e.k. worden tegemoet gezien.

Bouwplan 1947 Geen theoretische opzet Van bevoegde zijde werd ons medegedeeld, dat de globale opzet van het Bouwplan 1947 thans gereed is. Het in 1947 te bouwen volume zal grooter zijn dan in 1946, aangezien meer arbeiders en materialen beschikbaar zullen komen. De geografische verdeeling zal afwijken van het Bouwplan 1946 in verband met de ondervonden moeilijkheden bij het transport en de huisvesting van de bouwvakarbeiders. Er zal niet volgens een theoretischen opzet worden gewerkt: de uitslag van enquêtes zal maatgevend zijn. Er wordt naar gestreefd uiterlijk op 1 Januari 1947 met de definitieve vaststelling van het plan gereed te zijn.
In 1971 kwam de Woningstichting het onderhoud opnemen en in 1972 werden de huizen verkocht voor ƒ 6000,- + ƒ 1000,- erfpacht voor de grond, ongeacht de grootte. In 1985 werd ook de grond verkocht.

activiteiten agenda

Lees hier alles over de activiteiten die op het dorp en in Dorpshuis worden georganiseerd ........

Lees meer

geschiedenis van vereniging huisduiner belang

Het bestuur van Huisduiner Belang verzocht mij de geschiedenis van de vereniging te willen beschrijven en in mijn onschuld heb ik daar -zij het aarzelend- ja tegen gezegd. Mijn aarzeling zou ........

Lees meer

leden en donateurs

Alleen bewoners van Huisduinen kunnen lid worden van de Vereniging. Zij betalen hiervoor een contributie waarvan het bedrag door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Degenen die de Vereniging en Huisduinen een warm hart toedragen, kunnen zich aanmelden als donateur.

Lees meer

Download hier de laatste dorpskrant

Lees het laatste nieuws over Huisduinen

.

Download dorpskrant

De locatie van ons dorpshuis

Kopij dorpskrant inleveren per e-mail:

dorpskrant@huisduinerbelang.nl

Volg ons op facebook voor alle laatse nieuwtjes en evenementen van Huisduinen en het Huisduiner Belang.